Za ogled datoteke v PDF obliki kliknite na povezavo: Pravilnik o priznanjih v Gasilski zvezi Maribor

 

Na podlagi 10. točke 5. člena Statuta Gasilske zveze Maribor je bil na seji Upravnega odbora dne 18. 12. 2019 sprejet

PRAVILNIK O PRIZNANJIH V GASILSKI ZVEZI MARIBOR

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet urejanja)

 

S tem pravilnikom se določajo vrste ter stopnje priznanj in značk, merila ter postopki podeljevanja, nošenje ter evidenca priznanj in značk, ki jih podeljuje gasilska zveza Maribor.

2. člen
(prejemniki)

 

Članom in članicam (v nadaljnjem besedilu: člani) prostovoljnih gasilskih društev ter drugim posameznikom, prostovoljnim gasilskim društvom in drugim domačim organizacijam se priznanja in značke podeljujejo za zasluge ter delo na področjih preventive, operative, izobraževanja in usposabljanja oziroma na drugih področjih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požari.

Priznanja in značke se lahko podelijo tudi posmrtno.

Članom tujih gasilskih organizacij ter tujim gasilskim organizacijam se priznanja podeljujejo za prispevke h krepitvi slovenskega gasilstva ter njegovega ugleda doma in v tujini.

 

II. VRSTE PRIZNANJ

3. člen
(vrste priznanj)

 

 • Spominske plakete ob obletnicah društev;
 • Priznanje gasilske zveze I., II., in III. stopnje;
 • Priznanje gasilske zveze – plaketa, medalja
 • Priznanje za dolgoletno aktivno delo
 • Priznanje za aktivno operativno delo
 • Značka vzorni gasilec;

 

GASILSKA ZVEZA MARIBOR, Koroška cesta 12, 2000 Maribor; Tel.: 02/250 04 60; Fax.: 02/250 04 61;
ID številka za DDV: SI36917877; e-pošta: gzmb@siol.net; www: www.gz-maribor.si

 • Značka vzorni pionir /mladinec;
 • Listina o častnem članstvu v gasilski organizaciji;
 • Diplome, zahvale in pisna priznanja.

 

III. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE

4. člen

(spominske plakete ob obletnicah prostovoljnih gasilskih društev in prostovoljnih industrijskih gasilskih društev)

Prostovoljnim gasilskim društvom in prostovoljnim industrijskim gasilskim društvom se ob njihovih obletnicah aktivnega dela in društvom katera organizirajo memorialna ali pokalna tekmovanja podeljujejo naslednje spominske plakete Gasilske zveze Maribor:

 • za 70 let oz. 10 let tekmovanja – bronasta spominska plaketa GZ Maribor z vgravirano letnico,
 • za 80 let – bronasta spominska plaketa GZ Maribor z vgravirano letnico,
 • za 90 let – bronasta spominska plaketa GZ Maribor z vgravirano letnico,
 • za 100 let oz. 20 let tekmovanja – srebrna spominska plaketa GZ Maribor z vgravirano letnico,
 • za 110 let – srebrna spominska plaketa GZ Maribor z vgravirano letnico,
 • za 120 let – srebrna spominska plaketa GZ Maribor z vgravirano letnico,
 • za 130 let oz. 30 let tekmovanja in za vsakih dodatnih 10 let – zlata spominska plaketa GZ Maribor z vgravirano letnico.

 

5. člen

(priznanje gasilske zveze I., II., in III. stopnje)

Priznanja so po vrsti od najvišje do najnižje – I., II. in III. stopnje. Priznanja se podeljujejo posameznikom in organizacijam za večletno prizadevno delo ter pomemben prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju gasilskih organizacij, društev in zvez za trud, uspeh ter širjenje ideje gasilstva ter za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva in delovanja ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
Za podeljevanje priznanja mora gasilska zveza, ob upoštevanju kriterijev, ki veljajo za podelitev teh priznanj, upoštevati tudi 5-letni časovni termin med enim in drugim priznanjem, pri čemer je treba upoštevati postopnost podelitve posameznih priznanj. Vse tri stopnje priznanja gasilske zveze Maribor so pogoj za pridobitev odlikovanja III. stopnje ali gasilske plamenice III. stopnje GZS.

 

6. člen

(priznanje gasilske zveze maribor – plaketa, medalja)

Priznanje Gasilske zveze Maribor v obliki plakete se podeljuje:

 • domačim in tujim osebam, ki niso člani gasilske organizacije in so s svojim delom pripomogle k razvoju ter krepitvi vloge gasilske organizacije;
 • domačim in tujim gasilskim in drugim organizacijam za sodelovanje in pomoč pri razvoju gasilstva;

 

Priznanje Gasilske zveze Maribor se v obliki medalje podeljuje:

 • posameznim gasilcem iz domovine in tujine za uspešno dolgoletno medsebojno sodelovanje gasilcev na nivoju društva ali GZ.
 • posameznim članom PGD, PIGD in organov zveze za zasluge, katere so pomembno vplivale na delovanje gasilske organizacije.

 

O podelitvi priznanj iz tega člena Gasilske zveze Maribor lahko odločata tudi predsednik ali poveljnik GZ, ki o tem seznanita Upravni odbor GZ.

 

7. člen

(priznanje za dolgoletno aktivno delo)

Značka za dolgoletno aktivno delo z diplomo se podeli članom na predlog prostovoljnih gasilskih društev gasilske zveze za dolgoletno delo, in sicer za 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 let aktivnega dela v prostovoljnem gasilskem društvu, upoštevajoč vpis v matično knjigo prostovoljnega gasilskega društva oziroma računalniško evidenco članstva v Vulkanu.

 

8. člen

(priznanje za aktivno operativno delo)

Značko za aktivno operativno delo z diplomo se podeli članom na predlog prostovoljnih gasilskih društev, za aktivno operativno delo, in sicer za 10, 20, 30 in 40 let aktivnega operativnega dela, upoštevajoč datum vstopa v gasilsko enoto ter v skladu s Pravili gasilske službe.

 

9. člen

(značka Vzorni gasilec)

Značka vzornega gasilca se podeljuje članom gasilske organizacije za prizadevno delo in pomemben prispevek k organizacijski krepitvi in utrjevanju društva, za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva ter delovanja in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.
Značko lahko dobi član po najmanj 3 letih članstva (od starosti najmanj 18 let) in opravljeni tečaj za operativnega gasilca, upoštevati je potrebno časovni termin najmanj 2 leti po prejetem ali pred prejetem priznanju GZ Maribor bilo katere stopnje.

 

10. člen

(značka Vzorni pionir/mladinec)

Značka se podeljuje pionirjem (starost 6 – 11 let) in mladincem (starost 12 – 16 let) v zahvalo za njihovo vzorno in aktivno delo v gasilski organizaciji na področju tekmovanj, izobraževanj in ostalih, za njih pomembnih aktivnosti.

 

11. člen

(listina o častnem članstvu)

Listino o častnem članstvu v gasilski organizaciji podeljujejo vodstva gasilskih organizacij na občnih zborih članom oziroma funkcionarjem kakor tudi drugim osebam za dolgoletno izjemno uspešno in aktivno delo ter v zahvalo za pomemben osebni prispevek pri razvoju gasilske organizacije.

 

12. člen

(diplome, zahvale in pisna priznanja)

Diplome, zahvale in pisna priznanja podeljujejo vodstva gasilskih organizacij posameznikom in organizacijam v znak zahvale za zasluge pri razvoju gasilske organizacije ter požarne varnosti in za prizadevnost, pa tudi za izredno delo ter prispevek pri izvedbi gasilskih akcij in ob naravnih ter drugih nesrečah.

 

IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ

13. člen

Podelitev prvega gasilskega priznanja je članu gasilske organizacije (na podlagi tega pravilnika) možna po preteku najmanj 5-letnega delovanja v gasilski organizaciji in dopolnjenih osemnajstih (18) letih, če ni prejemnik mladinskega priznanja GZS. V kolikor je član prejemnik mladinskega priznanja GZS se upošteva 5 letni časovni termin. Naslednja priznanja pa prav tako po najmanj petih (5) letih od prejema prejšnjega priznanja. Izjeme so značke vzorni pionir, mladinec, gasilec, diplome, zahvale in pisna priznanja.

Kandidat ne more na nivoju GZ prejeti priznanja nižje stopnje, kot ga je že prejel. Vsa priznanja in značke se članu prostovoljnega gasilskega društva podeljujejo le enkrat.

Za vsa priznanja in značke se upošteva tekoče leto podelitve.

Priznanje vzornega pionirja in mladinca se lahko podeli po treh letih od včlanitve v gasilsko organizacijo. Priznanje vzornega mladinca lahko kandidat prejme po dopolnjenem 14 letu starosti.

 

14. člen

(način in postopek podelitve)

Podelitev priznanj in značk se opravi na slovesen način na občnem zboru, skupščini gasilske zveze, proslavi društva ali gasilske zveze po postopku, določenim s 113. členom Pravil gasilske službe.

 

15. člen

(upravičeni predlagatelji in način predlaganja)

Gasilska priznanja in značke se podeljujejo na predlog organov gasilske organizacije (PGD in
PIGD) ter na predlog vodstva (članov organov) GZ. V predlogu mora biti obrazloženo delo, zaradi katerega je podan predlog za podelitev priznanja ali značke.

Predlog za priznanje ali značko mora biti posredovan preko računalniškega programa Vulkan, za nečlane in tujce pa mora biti podana pisna obrazložitev. Predlogi morajo biti ustrezno obrazloženi s strani predlagatelja. Če predlog nima ustrezne obrazložitve, komisija za priznanja ali tehnični sekretar GZ Maribor predlog zavrne.

Vsi predlogi morajo prispeti na GZ Maribor najkasneje deset dni pred izvedbo občnega zbora ali proslave.

 

16. člen

(letna kvota priznanj in značk)

Osnova za podelitev posameznih priznanj je število članov in članic v društvu. Kriterij je 10 % števila moških (članov in veteranov) in 10 % žensk (članic in veterank) ne glede na stopnjo priznanj.

Društvo lahko vsako leto prejme skupaj največ 9 značk vzornega gasilca ali vzornega mladinca ali vzornega pionirja, ter eno plaketo in medaljo.

Pri jubilejih okroglih obletnic PGD in PIGD se kvota priznanj in značk podvoji.

 

V. NOŠENJE GASILSKIH PRIZNANJ IN ZNAČK

17. člen

(pravica do nošenja priznanj in značk)

Gasilska priznanja in značke smejo nositi samo prejemniki priznanj in značk.
Če prejemnik priznanja oziroma značke umre, preden mu je bilo le-to podeljeno oz. izročeno, letega prevzamejo njegovi ožji družinski člani.

 

18. člen

(nošenje priznanj in značk)

Gasilska priznanja oziroma značke nosijo člani gasilskih organizacij na sredini nad levim in desnim gornjim žepom suknjiča gasilske uniforme.

Za članice gasilskih organizacij je merilo za nošenje priznanj oziroma značk namišljeni žep, ki se določi glede na rokavno okroglino. Od najvišje točke okrogline (stik ramenskega šiva in rokava) se povprečno odmeri 22 cm in se niža oz. viša – glede na številko velikosti za 0,5 cm oziroma po proporcih.

Član gasilske organizacije nosi na levi strani gasilske uniforme le zadnja tri najvišja prejeta priznanja oziroma značko in vse nadomestne trakove.

Priznanj iste stopnje ter nadomestnih trakov ni dovoljeno nositi skupaj.

 

19. člen

(nošenje nadomestnih trakov)

Namesto priznanja lahko nosi odlikovanec nadomestni trak, ki predstavlja vrsto in stopnjo priznanja.

Nadomestni trakovi za gasilska priznanja se nosijo nad robom preklopnika levega gornjega žepa suknjiča gasilske uniforme, tako da je najbližje sredini prsi priznanje, ki je po stopnji in namenu najvišje. Za njim se namestijo po vrsti še druga priznanja.

Vrstni red nošenja nadomestnih trakov gasilskih priznanj in odlikovanj je priloga Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah GZS.

 

20. člen

(nošenje značk)

Značke gasilskega veterana, za dolgoletno aktivno delo v gasilstvu ter aktivno operativno delo se nosijo na sredinskem robu zgornjega levega žepa suknjiča gasilske uniforme.

Zgoraj je značka za aktivno operativno delo, pod njo značka za dolgoletno aktivno delo v gasilstvu in pod obema značka gasilskega veterana.

Značka za aktivno operativno delo se lahko nosi tudi na sredinskem robu zgornjega levega žepa suknjiča delovne obleke.

Pripeta je lahko samo značka z najvišjo letnico.

Značko vzornega gasilca nosi prejemnik na sredini desnega gornjega žepa uniforme.

Značko vzornega pionirja in mladinca nosi prejemnik na sredini levega gornjega žepa uniforme.

 

21. člen

(nošenje gasilskih in drugih priznanj na civilni obleki)

Gasilska priznanja je mogoče nositi tudi na civilni obleki ob svečanostih na istih mestih, kot so predpisana za nošenje na gasilski uniformi.

 

22. člen

(dvojnik priznanja, značke in listine)

Prejemnik priznanja, značke in listine, ki je izgubil priznanje oziroma značko ali listino in to dokaže, lahko proti plačilu dobi enako priznanje oziroma značko ali dvojnik listine.

 

23. člen

(začasna prepoved nošenja gasilskih priznanj in značk)

Prejemnik priznanja oziroma značke, ki je s pravnomočno sodbo sodišča obsojen na nepogojno zaporno kazen, med prestajanjem kazni ne sme nositi priznanja oziroma značke.

 

VI. EVIDENCA PREJEMNIKOV PRIZNANJ

24. člen

(evidenca o podeljenih priznanjih in značkah)

 

Gasilska zveza vodi evidenco o podeljenih priznanjih. V njej morajo biti razvidni naslednji podatki: ime in priimek prejemnika, naslov, članstvo v prostovoljnem gasilskem društvu, vrsta priznanja oziroma značke, organ, ki je sprejel sklep, ter številka in datum sklepa o podelitvi.

Vsa prejeta priznanja in značke posameznih članov se vpiše v matično knjigo prostovoljnega gasilskega društva ter računalniško evidenco članstva.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

25. člen

(veljavnost dosedanjih nagrad, priznanj in značk)

Vsa dosedanja priznanja in značke, podeljena na osnovi prejšnjih predpisov Gasilske zveze
Maribor, veljajo in jih odlikovanec lahko nosi ali zamenja za novo oblikovano priznanje ali značko.

 

26. člen

(vračilo priznanj in značk, ki niso bila podeljena)

Priznanje oziroma značko, ki zaradi objektivnih razlogov prejemniku ni bilo vročeno, se vrne gasilski zvezi Maribor, ki je podelila priznanje oziroma značko, z obrazložitvijo, zakaj priznanje oziroma značka ni bilo podeljeno.

 

27. člen
(opozorila glede nošenja priznanj oziroma značk)

Če prejemnik priznanja oziroma značke ne nosi v skladu s tem Pravilnikom, so ga na pravilno nošenje dolžni opozoriti predstavniki gasilske organizacije.

 

28. člen

(odklonitev priznanja oziroma značke)

Če kdo priznanje oziroma značko odkloni, se ga za isto vrsto priznanja oziroma značko ne predlaga več.

 

29. člen

(stroški priznanj in značk)

Stroške priznanj, značk, medalj in plaket ki jih podeljuje GZ Maribor, nosijo prostovoljna gasilska društva, občinska poveljstva oziroma JGS Maribor in Gasilska zveza Maribor.

 

30. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o priznanjih v gasilski zvezi Maribor, ki ga je sprejel UO na seji, dne 9. 11. 2017.

 

31. člen

(uveljavitev tega Pravilnika)

 

Ta Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor GZ Maribor.

 

32. člen

Po en izvod pravilnika prejmejo vsa PGD in PIGD v GZ Maribor. Pravilnik je prav tako objavljen na spletni strani GZ Maribor.

Predsednik:
Slavko Kramberger l. r.

Skip to content