Pobratenja

Podpis listine v Marburgu - Lahn
Podpis listine v Marburgu – Lahn

Gasilska zveza Maribor je pobratena z Gasilsko zvezo Nova Gorica. Do pobratenju so vodstva obeh gasilskih zvez vodili razlogi iz bližnje preteklosti. Mesto Maribor je bilo pred drugo svetovno vojno zatočišče mnogih ljudi iz Primorske, ki so bežali pred italijanskim fašizmom. Pri pogovorih o pobratenju se je hitro ugotovilo, da je vez med Primorci in Mariborčani zelo močna. Do podpisa listine o pobratenju je prišlo v Novi Gorici dne 29. 8. 1976, v Mariboru pa ob gasilskem prazniku GZ Maribor v Rušah dne 5. 9. 1976.Za GZ Nova Gorica sta listino o pobratenju podpisala predsednik Viktor Volk in sekretar Leopold Mikluž, za GZ Maribor pa predsednik Ivan Kek in sekretar Ferdo Golob.Po podpisu listine o pobratenju so bila srečanja vsako drugo leto v Mariboru in v Novi Gorici. To tradicijo nadaljujemo, vendar so današnja srečanja v obliki manjših delegacij ob občnih zborih in raznih večjih gasilskih slovesnostih.

Gasilska zveza Maribor je imela pobratenje tudi z Gasilsko zvezo iz Kraljeva v Srbiji. Do pobratenja je prišlo, ker so v letih 1941 do 1945 bili mnogi napredni in zavedni Slovenci iz Maribora izseljeni v Srbijo. Veliko jih je našlo nove domove v mestu Kraljevo in njegovi okolici. Okupatorska vojska je mnogo srbskih rodoljubov pobila skupaj s Slovenci iz Maribora. V teh hudih časih za oba naroda so se spletle vezi med Kraljevčani in Mariborčani, kar je rodilo pobratenje med obema mestoma. Tako je prišlo tudi do pobratenja med gasilskima zvezama.Podpis listine o pobratenju je bil v Mariboru dne 24. 10. 1981, v Kraljevu pa dne 27. 11. 1981. Za GZ Maribor sta listino podpisala predsednik Ferdo Golob in sekretar Ivan Kek, za Gasilsko zvezo Kraljevo (Vatrogasni savez Kraljevo) pa predsednik Dragoslav Grkovič in sekretar Dragan Pavlovič. Do osamosvojitve Slovenije so se vezi vzdrževale z vsakoletnimi vlaki bratstva in enotnosti, srečanja so bila eno leto v Mariboru, drugo leto pa v Srbiji. Po osamosvojitvi Slovenije pa so stiki v celoti prenehali iz več razlogov.

Dolgoletne vezi ima mariborsko gasilstvo z deželnim gasilskim okrajem Marburg an der Lahn v Nemčiji. Prve stike z gasilci iz Marburga so navezali gasilci iz PGD Maribor-mesto že v letu 1969 in to s centralno gasilsko enoto mesta Marburg. Zatem se je začelo sodelovanje tudi na nivoju Gasilske zveze Maribor. Medsebojni obiski, izkušnje in izmenjava mnenj ter ogledi gasilskih društev so obrodili sadove.

Podpis listine v Malečniku
Podpis listine v Malečniku

Posebno sta si za to prizadevala s strani gasilcev Marburga Gustav Schneider in Karlheinz Merle – oba požarna inšpektorja mesta Marburg. Nadalje tudi Lothar Schott – poveljnik osrednje gasilske enote mesta Marburg in Johan Kroboth – vodja gasilske deželne mladinske šole Hessen Marburg CappelOb obisku naše delegacije v Marburgu leta 1985 je bila izražena želja gasilskega vodstva mesta Marburg, dabi podpisali listino o prijateljskem sodelovanju.Do podpisa listine je prišlo v Marburgu 26. 4. 1986 in 8. 10. 1989 v Mariboru v PGD Malečnik.

V Marburgu sta listino podpisala za Marburg požarni inšpektor Karlheinz Merle in njegov namestnik Gerhard Meister. Za Maribor pa sta listino podpisala predsednik GZ Ferdo Golob in namestnik poveljnika Maks Lešnik. Ob podpisu listine v Mariboru so bili podpisniki isti, razen da je tukaj listino podpisal poveljnik GZ Jože Fras.
V listini je zapisano, da gasilci obeh zvez razvijajo iskrene in prijateljske vezi, ki bodo obogatile in oplemenitile življenje in delo gasilcev.Razvijajo misel o miroljubnem sožitju in obojestranskem spoštovanju posebnosti drugega. Ustvarjajo ugodne možnosti za razvoj gasilske kulture in izmenjavo strokovnega znanja v gasilstvu.

Podpis listine v Mariboru je bil v času proslavitev 20-letnice sodelovanja med mestoma Maribor in Marburg. Prireditve proslave so bile od 5. do 10. oktobra 1986. Mesebojne izmenjave in srečanja delegacij se nadaljujejo iz leta v leto. Gasilski mladinci so bili gostje v Marburgu od 7. do 15. julija 1990. Mladinci iz Marburga pa so bili gostje GZ Maribor od 8. do 11. 10. 1992.

Podpis listine ob 25-letnici
Podpis listine ob 25-letnici

Na osnovi prostovoljnih odločitev in že podpisane listine o prijateljskem sodelovanju z dne 8. 10. 1986 GZ Maribor in gasilci mesta Marburg sprejmejo in podpišejo listino o 25-letnem korektnem in prijateljskem sodelovanju med mestoma s katero gasilci obeh zvez izražajo željo in voljo, da nadaljujejo z razvijanjem prijateljskih vezi, ki bodo obogatile in oplemenitile življenje in delo obeh zvez. Izgrajujejo sistem zaščite in reševanja ter spoštujejo posebnosti obeh mest.Listina je bila podpisana ob proslavi 25-letnega prijateljskega sodelovanja v Izobraževalnem centru v Pekrah.Za GZ Maribor sta listino podpisala predsednik Stane Matjašič in poveljnik Rudi Kranjc, za gasilce Marburga pa požarni inšpektor Karlheinz Merle in njegov namestnik Gerhard Meister.

Naša zveza in mnoga gasilska društva imajo prijateljske vezi tudi z avstrijskimi prostovoljnimi gasilci. Najprej so bile trdne zveze z industrijskimi gasilskimi društvi v Avstriji – na Štajerskem in z mariborskimi industrijskimi gasilskimi društvi. Pobudo za te odnose je dal zelo dober prijatelj – namestnik komandanta gasilcev Štajerske Friedrich Franz iz Brucka ob Muri. Navezal je stike s Francem Ljubičem, takratnim poveljnikom IGD MTT Maribor, na gasilski olimpiadi leta 1966.Posebno sta utrdila vezi takratni okrajni poveljnik Cmureka Willi Brotmerkl in Milan Klemenčič, okrajni poveljnik Maribora.Stiki so se nadaljevali, a nazadnje omejili na gasilski okraj Lipnica. Za dobre stike so posebno skrbelivodilni gasilci – okrajni poveljnik Lipnice Franz Nösst, gasilski inšpektor Edmund Zelinka in gasilski poveljnik mesta Strass Rudolf Sinigoj.

Skip to content