GASILSKA ZVEZA MARIBOR – poveljstvo

OCENJEVALNI  PRAVILNIK

GZ MARIBOR

 

Izdelal: Komisija poveljstva GZ Maribor

Izdelano na osnovi obstoječega – starega ocenjevalnega pravilnika ter zbranih pripomb in mnenj članic GZ Maribor in članov organov GZ Maribor.

Skrbnik: Poveljnik GZ Maribor

Skrbnik skrbi za ažuriranje dokumenta.

 

Predsednik GZ Maribor: Slavko Kramberger, VGČ II

Poveljnik GZ Maribor: Samo Robič, VGČ

Kraj, datum:  Maribor, 1. januar 2015

 

VSEBINA – KAZALO

 

Izhodišča, str. 3

Ocenjevanje, str. 4

I. NAVZOČNOST, str. 4

II. POSLOVNE KNJIGE IN RAČUNALNIŠKE EVIDENCE, str. 4

III. POROČILA, str. 5

IV. OPERATIVNO ČLANSTVO, str. 5

V. UDELEŽBA NA PROSLAVAH IN POSVETIH, str. 6

VI. GASILSKI DOM – ORODIŠČE, str. 7

VII. GASILSKA VOZILA, str. 8

VIII. MOTORNE BRIZGALNE IN ČRPALKE, str. 9

IX. SKUPNA GASILSKA OPREMA, str. 9

X. OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA, str. 10

XI. TEKMOVANJA, str. 10

XII. OPERATIVNO DELO – USPOSABLJANJA, str. 11

XIII. OPERATIVNO DELO – INTERVENCIJE, str. 12

Zaključek, str. 12

 

Izhodišča

Ocenjevanje prostovoljnih ter prostovoljnih industrijskih gasilskih društev, na osnovi pripravljenega ocenjevalnega pravilnika, je namenjeno ohranjanju oz. dvigu kakovosti izvajanja gasilske dejavnosti.

Za izvedbo ocenjevanja je pristojna komisija za ocenjevanje GZ Maribor.

Komisijo za ocenjevanje organizacijsko-operativne dejavnosti po tem pravilniku sestavljajo:

 • poveljnik GZ (predsednik komisije),
 • predsednik GZ,
 • pomočnik poveljnika GZ za gasilsko tehniko,
 • občinski poveljnik,
 • poveljnik sektorja,
 • tehnični sekretar GZ.

 

V primeru odsotnosti predvidenega člana komisije zamenjujejo imenovani namestniki oz. pooblaščeni funkcionarji.

Ocenjevanje PGD in PIGD je sestavljeno iz dveh delov:

 1. spremljanje oz. izvajanje aktivnost PGD in PIGD skozi celotno leto (izobraževanje, intervencije, tekmovanja, prireditve, …)
 2. ocenjevalni pregled PGD in PIGD na predhodno določen termin.

 

Ocenjevalni pregled društev se praviloma izvaja v mesecu novembru za tekoče leto, lahko pa tudi en mesec prej ali kasneje. O terminu izvedbe pregleda so društva obveščena vsaj 5 dni pred pregledom.

Osnova za ocenjevanje je 1000 točk. Končni rezultat dobimo s prištevanjem dodatnih in odštevanjem kazenskih točk od osnovnih 1000 točk. Najboljši rezultat doseže PGD oz. PIGD z največ skupno zbranimi točkami.

Ocenjevanje se opravi po tem pravilniku. V času ocenjevalnega pregleda društva se piše zapisnik v dveh izvodih, od katerih prejme en izvod PGD ali PIGD, drugega pa GZ.

Ob ocenjevalnem pregledu v društvu komisija navede vzrok za izrečene kazenske oz. dodatne točke.

Na opravljeno ocenjevanje komisije se lahko društvo pisno pritoži v osmih dneh po opravljenem pregledu na upravni odbor GZ. GZ mora ugotovitev na osnovi pritožbe sporočiti društvu v roku 30 dni od prejete pritožbe.

Društva so pri ocenjevanju razdeljena v tri skupine:

 1. skupina: PGD II. kategorije;
 2. skupina: PGD III. kategorije;
 3. skupina: PIGD.

 

Nagrade na osnovi rezultatov ocenjevanja:

 • Za prva tri mesta v vsaki kategoriji se na tekmovanju GZ podelijo pokali.
 • Mladinskim in pionirskim desetinam se na tekmovanju GZ lahko podelijo medalje.
 • GZ Maribor na skupščini podeli spominska priznanja ali plakete za dosežena prva tri mesta v posamezni kategoriji skupnega ocenjevanja.
 • Občinska poveljstva lahko na osnovi rezultatov ocenjevanja podelijo finančno, materialno ali drugo nagrado za najboljše po skupnem ocenjevanju.

 

Ocenjevanje

V nadaljevanju je po tematskih točkah opredeljeno ocenjevanje društev po tem pravilniku.

 

I. NAVZOČNOST

Na dan ocenjevanja mora biti v času ocenjevanja v gasilskem domu zagotovljena naslednja minimalna navzočnost članstva:

– PIGD 5 članov,
– PGD II. kategorije 8 članov,
– PGD III. kategorije 12 članov.

 

Pri PGD in PIGD morajo biti prisotni sledeči člani: poveljnik, predsednik, tajnik, pomočnik poveljnika za IDA, pomočnik poveljnika za radijske zveze, orodjar in vsaj 2 strojnika –  voznika oz. njihovi namestniki.

Za vsakega manjkajočega se odbije: 10 točk

 • Ob prihodu komisije se ob postroju operativnih gasilcev preda raport, v nasprotnem primeru se odbije: 10 točk
  • Operativni člani morajo biti pri ocenjevanju v gasilski delovni obleki.
  • Predsednik in tajnik sta oblečena v gasilsko uniformo ali delovno obleko.
 • Če prisotni niso predpisano oblečeni, se za vsak primer odbije: 5 točk


II. POSLOVNE KNJIGE IN RAČUNALNIŠKE EVIDENCE

Pri ocenjevanju morajo biti na vpogled naslednje poslovne knjige in računalniške evidence:

 • matična knjiga ali urejeni aktualni računalniški izpisi (matični list člana iz VULKANA);
 • delovodnik o prejeti in poslani pošti;
 • delovodnik vaj, akcij in dela ali urejeni aktualni računalniški izpisi iz VULKANA; – zapisniki sej;
 • inventarna knjiga ali računalniški izpisi iz VULKANA;
 • zbrana revija GASILEC za preteklo leto (ni potrebna vezava).

 

Komisija uporablja za ocenjevanje po tem pravilniku podatke iz programa VULKAN in sicer s stanjem na datum, ki je 7 dni pred napovedanim datumom ocenjevanja.

 • Za manjkajoče posl. knjige in računalniške evidence se za vsak primer odbije: 30 točk
 • Za pomanjkljivo vodenje – za vsak primer se odbije: 10 točk
 • Nezbrana revija GASILEC za preteklo leto: 5 točk

 

III. POROČILA

PGD in PIGD morajo v določenem času dostaviti poročila in izpolniti obveznosti do GZ (statistika, okrožnice, obvestila, ipd).

 • PGD ali PIGD so dolžne voditi in ažurirati evidence v računalniškem programu VULKAN. Na osnovi poziva GZ Maribor so dolžne v pozvanem roku pomanjkljivosti oz. neažurnosti odpraviti. Za vsako zamujanje oz. neopravljeno vodenje evidenc se odbije: 20 točk
 • Če PGD ali PIGD ne pošlje s strani GZ zahtevanega poročila se odbije: 20 točk

 

IV. OPERATIVNO ČLANSTVO

Glede na kategorijo gasilske enote mora imeti le-ta zagotovljeno minimalno število operativnih gasilcev, ki izpolnjujejo pogoje iz 19. člena Zakona o gasilstvu:

 • gasilska enota II. kategorije minimalno 23 operativnih gasilcev,
 • gasilska enota III. kategorije minimalno 32 operativnih gasilcev.

 

Ustreznost gasilskega kadra se preverja na osnovi meril GZS.

Tabela 1: Merila GZS  – usposobljenost in ustreznost činov operativnih gasilcev

II. kategorija III. kategorija
Poveljnik GČ /VGČ 1 (GČ) 1 (VGČ)
Namestnik poveljnika 1 1
Podpoveljnik 1 1
Desetar NGČ 4 4
Vodja skupine VG 4 4
Uporabnik IDA GAS 8 12
Tehnično reševanje GAS 4 4
Nevarne snovi GAS 2 3
Strojnik-voznik GAS 4 6
Radijske postaje GAS 4 6
Bolničar GAS 2 4
Orodjar GAS 1 1

 

Glede na veljavne predpise oz. merila GZS se ocenjuje sledeče:

 • Za vsakega manjkajočega operativnega gasilca do minimalnega števila glede na kategorijo PGD, se odbije: 10 točk
 • Če poveljnik PGD nima ustreznega čina oz. ni imenovan, se odbije: 20 točk
 • Če namestnik poveljnika in podpoveljnik PGD nimata  ustreznega čina oz. nista imenovana, se za vsakega odbije: 10 točk
 • Če vodje oddelkov in vodje skupine nimajo ustreznega čina niso imenovani, se za vsakega odbije: 10 točk
 • Za vsakega manjkajočega operativnega gasilca s specialnostjo do minimalnega števila se odbije: 10 točk
 • Za operativnega člana, ki nima opravljenega ustreznega zdravniškega pregleda se odbije: 10 točk

 

V skladu z Merili GZS se ocenjuje minimalno število operativnih gasilcev z dodatno specialnostjo glede na kategorijo gasilske enote.

Na osnovi Pravilnika o ugotavljanju zdravstvenih sposobnosti operativnih gasilcev, morajo vsi operativni gasilci opraviti zdravniški pregled. Veljavnost pregleda za operativne gasilce je 5 let, za nosilce izolirnega dihalnega aparata pa 3 leta.

Število operativnih gasilcev ter njihovi čini in specialnosti se ugotavlja izključno na osnovi podatkov iz VULKAN-a, ki se zberejo na gasilski zvezi. Pri članu, ki ima več specialnosti, se pri ocenjevanju upoštevajo vse specialnosti.

Za potrebe strokovne in kakovostne izvedbe gasilskih tekmovanj si GZ Maribor prizadeva izobraziti gasilce sodnike gasilsko športnih disciplin (specialnost). Pričakuje se da bi posamezno PGD razpolagalo vsaj z dvema gasilskim sodnikoma (ustrezata pogojem oz merilom GZS), ki sta tudi člana delujočega aktiva sodnikov GZ.

 • Za vsakega operativnega člana (vendar največ za dva), ki ustreza merilom za gasilskega sodnika PGD oz. PIG prejme dodatnih: 10 točk

 

V. UDELEŽBA NA PROSLAVAH IN POSVETIH

PGD in PIGD se morajo udeležiti dneva gasilcev GZ in to:

 • PGD II.  kategorije 9 gasilcev,
 • PGD III. kategorije 15 gasilcev,
 • PIGD 5 gasilcev.

 

PGD in PIGD se morajo dneva gasilcev udeležiti s praporjem društva.

 • Če se PGD ne udeleži gasilskega dneva se odbije: 50 točk
 • Za vsakega manjkajočega gasilca se odbije: 5 točk
 • Če se PGD ne udeleži gasilskega dneva s praporjem se odbije: 10 točk

 

GZ lahko organizira razne posvete, izobraževanja ali druga srečanja namenjena PGD in PIGD.

 • Če se PGD ne udeleži posvetov in seminarjev ter drugih oblika izobraževanj v organizaciji GZ se odbije za vsak primer: 30 točk
 • Za vsakega manjkajočega gasilca (število na osnovi vabila) na posvetih  in seminarjih ter drugih oblikah izobraževanj v organizaciji GZ se odbije: 5 točk

 

VI. GASILSKI DOM – ORODIŠČE

Če je bila gasilska enota PGD ali PIGD do 24 ur pred ocenjevanjem na intervenciji, se orodje in oprema, ki je bila pri tem uporabljena in je v neurejenem stanju, oceni kot urejena.

 • Za splošni nered v orodišču se odbije: 30 točk
 • Za neurejeno električno instalacijo v orodišču (svetila, stikala): 20 točk
 • Na vidnem mestu garaže mora biti seznam z datumom registracije gasilskih vozil; če tega ni, se odbije: 20 točk
 • Na vidnem mestu garaže mora biti seznam motornih brizgaln,  električnih agregatov, potopnih črpalk, motornih žag, prezračevalnikov dima in morebitne druge opreme; če tega ni, se odbije: 20 točk
 • Na vidnem mestu garaže mora biti seznam IDA in rezervnih jeklenk  v sestavi (zap.štev., proizvajalec – tip IDA, datum naslednjega letnega servisa,  datum naslednjega  generalnega servisa); če tega ni, se odbije: 20 točk
 • Na vidnem mestu garaže mora biti seznam ročnih radijskih postaj (zap.štev., proizvajalec –tip); če tega ni, se odbije: 20 točk

 

Navedeni izobešeni spiski morajo biti redno ažurirani in sicer najkasneje na datum, ki je 7 dni pred napovedanim datumom ocenjevanja PGD ter podpisani s strani poveljnika ali skrbnika opreme (orodjar, strojnik, …) PGD.

 • Na vidnem mestu v orodišču mora biti obešen spisek operativnih gasilcev;  če tega ni, se odbije: 50 točk

 

Spisek operativnih gasilcev mora zajemati naslednje podatke: zaporedno številko, priimek, ime, leto rojstva, funkcija v PGD, čin in specialnost (dodatno lahko tudi druge).

Spisek mora biti napisan po abecedi, redno ažuriran in sicer najkasneje na datum, ki je 7 dni pred napovedanim datumom ocenjevanja PGD ter podpisan s strani poveljnika PGD.

Za vsak primer neskladja podatkov med spiskom in podatki iz VULKAN-a, se odbije: 5 točk

Na vidnem mestu v gasilskem domu mora biti obešen hišni red (pravila gasilske službe), če tega ni se odbije: 20 točk

 

VII. GASILSKA VOZILA

Gasilska vozila morajo biti registriranja in redno vzdrževana. V njih je nameščena predpisana in izpravna gasilsko reševalna oprema. Gasilska vozila morajo biti v gasilski garaži pripravljena za izvoz na intervencijo.

 • Za vozilo, ki ni tehnično pregledano in ni podaljšana registracija, se odbije: 100 točk
  • Izvzeta so vozila, ki niso registrirana in zavarovana s pristankom OGP.
 • Če vozilo ni vneseno v VULKAN, se odbije 50 točk
  • Izvzeta vozila, ki niso registrirana in zavarovana s pristankom OGP.
 • V vozilu mora biti seznam opreme in orodja, ki se v njem nahaja. Če seznama ni, se odbije: 20 točk
  • Vozila morajo biti opremljena po seznamu iz točke 3.
 • Za vsak manjkajoč del se odbije: 5 točk
 • Za zanemarjen akumulator se odbije: 20 točk
 • Če signalne naprave in svetlobna telesa ne delujejo – za vsak primer: 10 točk
 • Za zanemarjeno in umazano vozilo: 20 točk
 • Če vozilo ni redno servisirano: 50 točk
 • Za nepopolno vodenje strojnih knjižic: 20 točk
 • V primeru, da vozilo ne vžge oz. ni sposobno speljati v 5. minutah, se odbije: 50 točk
 • Če v rezervoarju vozila manjka več kot 25 % goriva: 10 točk
 • Če v vozilu ni rezervnega goriva (20 l vozilo, 10 l ostali stroji): 20 točk
 • Za neredno servisiranje črpalke vgrajene v vozilo se odbije: 30 točk
  • Datum opravljenega servisa naj bo označen na črpalki.

 

VIII. MOTORNE BRIZGALNE IN ČRPALKE

Motorne brizgalne in črpalke zahtevajo skrbno ravnanje.

 • Če MB ni vnesena v VULKAN, se odbije: 50 točk
 • Za zanemarjeno in umazano MB: 10 točk
 • Za nepopolno in opuščeno vodenje strojnih knjižic: 20 točk
 • Če MB ne vžge v 5. minutah, se odbije: 30 točk
 • Za neredno servisiranje črpalk oz. motornih brizgaln: 30 točk
 • Če v rezervoarju manjka več kot 25 % goriva: 10 točk
 • Če iz črpalk ni izpuščena voda: 20 točk
 • Če je v sesalni napravi emulzija ali umazanija: 20 točk
 • Če ni sita na sesalni odprtini ali je le-to poškodovano: 10 točk

 

IX. SKUPNA GASILSKA OPREMA

Za strojno opremo in naprave se vodi strojne knjižice. Motorje za čoln, električne agregate, motorne žage, izpihovalce dima, potopne črpalke, ipd. je potrebno spraviti v tek v 5. minutah.

 • V nasprotnem slučaju se za vsak primer odbije: 20 točk
 • Če čoln ni dovolj napolnjen z zrakom: 15 točk
 • Če v čolnu ni predpisane opreme (reševalni jopiči, vrvi, orodje ipd.): 10 točk
 • Za nepopolno ali opuščeno vodenje strojnih knjižic: 20 točk
 • Za vsak nepregledan gasilni aparat: 10 točk

 

 • Če za IDA ni na razpolago pravilno izpolnjena kontrolna knjižica ali če je od  zadnjega pregleda pri pooblaščenem servisu minilo več kot leto dni, se za vsak primer odbije: 30 točk
 • Če IDA niso vneseni v VULKAN: 30 točk
 • Za vsako zanemarjeno ali neizpravno tlačno cev: 10 točk
 • Če na tlačni cevi ni imena društva: 10 točk
 • Za ostalo zanemarjeno orodje in opremo – za vsak kos: 20 točk
 • Če v rezervoarju naprave manjka več kot 25 % goriva: 10 točk
 • Če gasilske lestve niso ustrezno (zakonsko) vzdrževane in pregledane: 20 točk

 

X. OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

Društvo mora skrbeti za osebno zaščitno opremo operativnih gasilcev. Zaščitna oprema (obleka, čelada, škornjI, rokavice, pas, podkapa, …) mora ustrezati predpisanim standardom in mora biti ustrezno očiščena ter hranjena (gasilske omarice, garderoba, dokumentacija).

 • Za vsako neskladje opreme z veljavnimi predpisi se odbije: 10 točk
 •  Za vsak kos neustrezno hranjene, ne vzdrževane ali neočiščene opreme se odbije: 10 točk

XI. TEKMOVANJA

Ocenjevanje tekmovalnih desetin na tekmovanjih se ocenjuje po Pravilniku o gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplinah.

Vsako PGD in PIGD se mora tekmovanja GZ Maribor udeležiti z naslednjim številom obveznih ekip – desetin:

 • PIGD minimalno 1 ekipa članov oz. članic (A ali B),
 • PGD II. in III. kategorije minimalno: 2 ekipi članov oz. članic (A ali B),
 • PGD III. kategorije minimalno: 2 ekipi mladih gasilcev (kategorije: mladinci, mladinke, pionirji, pionirke).
 • PGD II. kategorije minimalno: 1 ekipa mladih gasilcev (kategorije: mladinci, mladinke, pionirji, pionirke).

 

 • Če se PGD ali PIGD tekmovanja ne udeleži, se odbije: 150 točk
 • Za vsako manjkajočo minimalno člansko ekipo na tekmovanju se odbije: 50 točk
 • Za vsako manjkajočo minimalno ekipo mladih gasilcev se odbije: 25 točk
 • Društvo, ki se tekmovanja GZ udeleži z več ekipami, kot je določeno,  vendar največ 5 (člani, članice, starejši gasilci, starejše gasilke, pionirji,
 • pionirke, mladinci, mladinke) pridobi za vsako ekipo: 10 točk
 • Za vsako ekipo, ki se udeleži regijskega tekmovanja, se pridobi: 30 točk
 • Za vsako ekipo, ki se udeleži državnega tekmovanja , se pridobi: 50 točk

 

Mladi gasilci iz PGD imajo možnost sodelovati tudi na gasilskih kvizih in orientaciji.

 • Za vsako ekipo, ki se udeleži kviza oz. orientacije GZ, se pridobi: 5 točk
 • Za vsako ekipo, ki se udeleži kviza oz. orientacije regije, se pridobi: 10 točk
 • Za vsako ekipo, ki se udeleži državnega kviza oz. orientacije, se pridobi: 20 točk

 

XII. OPERATIVNO DELO – USPOSABLJANJA

Ocenjujejo se tudi različna gasilska operativna usposabljanja in pripravljenost enot.

A: Nenapovedano oz. napovedano aktiviranje gasilskih enot, različne operativne gasilske vaje, PGD lahko izvede poveljnik GZ v sodelovanju z občinskim poveljnikom ali poveljnikom sektorja skozi celo leto.

 

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju enot in služb ZIR predpisuje čas prvega izvoza za enote po kategorijah:

 • PGD II. kategorije 10 minut,
 • PGD III. kategorije 5 minut.

 

Ob aktiviranju operativnih enot morajo društva zagotoviti minimalno prisotnost naslednjega števila članov:

 • PGD II. kategorije 6 članov
 • PGD III. kategorije 9 članov

 

 • Če se gasilska enota ne odzove v predpisanem času po aktiviranju Re-CO Maribor, se ji odbije: 100 točk
 • Za vsakega manjkajočega člana v predpisani posadki vozila, se odbije: 10 točk
 • Če se gasilska enota odzove z nepopolno oz. neustrezno osebno in skupno opremo, se odbije: 20 točk

 

B: Udeležba na  praktičnem usposabljanju, učnih delavnicah in posvetih, ki jih organizira GZ.

 • Če se gasilska enota PGD oz. PIGD ne udeleži usposabljanja, se odbije: 50 točk
 • Če se gasilska enota PGD oz. PIGD udeleži usposabljanja z manj člani  kot je zahtevano, se za vsakega manjkajočega odbije: 10 točk
 • Če se gasilska enota PGD oz. PIGD udeleži usposabljanja z nepopolno osebno  in skupno opremo, se odbije: 20 točk
 • Če se poveljnik, namestnik poveljnika, podpoveljnik ali drugi funkcionar  ne udeležijo učnih delavnic, ki jih organizira GZ in so namenjene
 • navedenim funkcionarjem PGD in PIGD, se odbije za vsak primer odbije: 20 točk

 

XIII. OPERATIVNO DELO – INTERVENCIJE

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju enot in služb ZIR predpisuje čas prvega izvoza za enote po kategorijah:

 • PGD II. kategorije 10 minut,
 • PGD III. kategorije 5 minut.

 

Ob aktiviranju operativnih enot morajo društva zagotoviti minimalno prisotnost naslednjega števila članov:

 • PGD II. kategorije 6 članov
 • PGD III. kategorije 9 članov

 

 • Če se gasilska enota ne odzove v predpisanem času po aktiviranju Re-CO Maribor, se ji odbije: 100 točk
 • Za vsakega manjkajočega operativnega člana v predpisani posadki vozila, se odbije: 10 točk
 • Če se gasilska enota odzove z nepopolno oz. neustrezno osebno in skupno opremo, se odbije: 20 točk

 

Navedena operativna aktivnost se ocenjuje naključno, na osnovi obvestila prejetega na GZ Maribor s strani vodje intervencije, poveljnika OGP oz. JGS ali ReCO Maribor. Neustrezanje ocenjevalnim kriterijem ugotavlja poveljnik GZ v sodelovanju s poveljnikom OGP oz. JGS.

Društvo mora vsako prvo soboto v  mesecu, ko se opravlja preverjanje siren in radijskih zvez preko Re-CO, preveriti delovanje sirene in svojih radijskih postaj.

 • Za vsako ne-javljanje preko UKV (vsako prvo soboto) se odbije: 5 točk

 

Zaključek

Ocenjevalni pravilnik prične veljati z dnem sprejetja na seji poveljstva GZ Maribor ter potrditvijo na seji UO GZ Maribor (datum na prvi strani).

Morebitne objektivne, urgentne prilagoditve ocenjevanja so v pristojnosti ocenjevalne komisije pri čemer se morajo prilagoditve upoštevati za vsa PGD in PIGD deležna ocenjevanja. Prilagoditve ocenjevalna je komisija dolžna smiselno predstaviti ocenjevanim PGD in PIGD.

S sprejemom tega ocenjevalnega pravilnika preneha veljati stari ocenjevalni pravilnik z dne 4.3.2011.

S sprejemom ocenjevalnega pravilnika in njegovo vsebino se mora takoj po sprejetju obvestiti vse članice (PGD in PIG) GZ Maribor.

 

Skip to content