POŽARI NA SMETIŠČIH, ODLAGALIŠČIH

POŽAR V PODJETJU SUROVINA

Preko RECO in preko Infranet sistema smo bili ob 12.41 uri obveščeni o požaru v podjetju Surovina, v Lahovi ulici 38, Maribor. Na RECO je prišel klic iz centrale Aktiva varovanje. Ob prijavi je že bila informacija iz njihove strani,  da preko nadzornih kamer vidijo ogenj v objektu. Izvozili smo ob 12.41 uri s tremi vozili in osmimi gasilci. Na kraj smo prispeli ob 12.44 uri. Z dodatnimi petimi vozil in dodatnimi gasilci s strani GB Maribor smo izvozili na intervencijo ob 13.00 uri in prispeli na kraj ob 13.03 uri. V začetni fazi se je aktiviralo tudi prostovoljna gasilska društva, na začetku tri prostovoljna gasilska društva, pred prihodom na kraj pet prostovoljnih gasilskih društev, ob prihodu na kraj pa celotno Javno gasilsko službo Mestne občine Maribor oziroma vseh 11 prostovoljnih gasilskih društev (PGD Radvanje, PGD Razvanje, PGD Dogoše, PGD Pobrežje, PGD Zrkovci, PGD Brezje, PGD MB  mesto, PGD MB Studenci, PGD Pekre, PGD Malečnik, PGD Kamnica) in eno izmeno Gasilske brigade Maribor.

Na kraju smo po prvem ogledu ugotovili, da je skladišče odpadkov v celoti v ognju, da gori tudi zunanja deponija odpadkov in da se je požar že začel širiti na sosednjo proizvodnjo halo, ki se stika z gorečo skladiščno halo. Skladiščna hala je imela dimenzije 75 m x 60 m x 17 m, grajena je bila iz betonske konstrukcije do višine 7 m, na vrhu pa je bila kovinska streha in kovinska konstrukcija na betonskih stebrih.

Takoj po ogledu smo formirali poveljniško mesto oziroma štab vodenja na drugem vhodu v območje podjetja. Intervencija se je organizirala na tri sektorje, prvi sektor je bil na zunanji deponiji, drugi sektor je zajemal proizvodno halo, tretji sektor pa je zajemal gorečo skladiščno halo.

Prvi sektor se je ukvarjal z gašenjem odpadkov na deponiji, uporabilo se je večje število gasilskih cistern, ter tri avtolestve s košaro. Zunanjo deponijo nam je uspelo v začetni fazi pogasiti, kar je bil tudi začetni cilj odločitev, ker v nasprotnem primeru bi bile posledice intervencije še veliko hujše in razsežnejše. Gašenje se je izvajalo s pomočjo strojev podjetja Surovina, ki so izvajali prekopavanje gorečih odpadkov in omogočili gašenje z gasilskimi avtolestvami in cisternami. Do požara zunanje deponije je prišlo zaradi sevanja temperature in zaradi gorljive dimne mase goreče skladiščne hale. Gasilci in vsa gasilska tehnika se je nato prestavila v drugi in tretji sektor, varovanje in nadzor deponije pa je prevzel tretji sektor.

Drugi sektor se je ukvarjal z izvajanjem preseka oziroma gašenjem strehe proizvodnje hale, ki je ostala skoraj nepoškodovana. Uničenih je par metrov strehe ob stiku s gorečo halo. Na strehi so se izvajali preseki na različnih mestih z večjim številom gasilskih napadalnih skupin. Drugi sektor je nato prevzel varovanje strehe in gašenje skladiščne hale iz strehe s prenosnimi vodnimi topovi.

Tretji sektor se je ukvarjal z gašenjem skladiščne hale. Hala je bila razdeljena v dva dela. V prvem delu so bili mleti odpadki, v drugem delu pa so bili odpadki pripravljeni za mletje. Kurilna vrednost skladiščenih odpadkov je bila 24,75 MJ/kg, za primerjavo les ima kurilno vrednost 21,7 MJ/kg, bencin pa 47,30 MJ/kg. Zaradi velike količine materiala (5000 t) in zaradi popolnoma razvitega požara, ter posledično zaradi visoke temperature se je kovinska konstrukcija strehe na polovici hale že na začetku porušila v objekt, na drugi polovici hale pa se je naslonila na proizvodnji transporter. Vstopanje v prostor in gašenje napadalnih skupin v prostoru je bilo s tem onemogočeno oziroma preveč nevarno.

Vsebina odpadkov je gorela pod porušeno streho gašenje pa je bilo zaradi nedostopnosti dejansko nemogoče izvajati. S stroji podjetja Surovina je bilo v začetni fazi na tem objektu nemogoče posredovati, ker so bili neprimerni za odstranitev celotne strešne konstrukcije, delo strojnikom pa je oteževal tudi dim in visoke temperature. Na našo zahtevo je podjetje Surovina priskrbelo delovni stroj s kleščami za izvajanje rušitev, ki je prispel 02.03.2020 ob 23.00 uri. S tem strojem se je porušilo del betonske konstrukcije in pričelo z odstranjevanjem kovinske strešne konstrukcije s kovinsko kritino. Strešna konstrukcija s streho je bila na polovici objekta odstranjena 03.03.2020 ob 3.00 uri. Goreče odpadke smo nato pogasili in pričeli z razkopavanjem in gašenjem, ki je trajalo do 18.00 ure. Dela so se vzporedno nadaljevala tudi na drugi polovici skladiščne hale, kjer je bilo prav tako potrebno odstraniti kovinsko konstrukcijo s kovinsko kritino. Mleti odpadki v drugi polovici hale so goreli manj intenzivno. Nekaj odpadkov je bilo možno, dokler so varnostne razmere to dopuščale, pred samim rušenjem odvažati in gasiti, ob odstranjevanju strešne konstrukcije pa je vstopanje v halo postalo preveč nevarno.

Logistiko s tlačnimi posodami in gorivom je izvajala GB Maribor. Prostor za logistiko (hrana, pijača, tlačne posode, posode z gorivom,…) je bil ob poveljniškem mestu ter v jedilnici podjetja zaradi lažjega nadzora in komunikacije.

Komunikacija je potekala po sistemu ZARE. Na voljo smo imeli šest kanalov. Vsak sektor je imel svoj kanal za komunikacijo znotraj sektorja, sektorji pa so komunicirali s poveljniškim mestom po drugem določnem kanalu. Kanal se je dodelil tudi skupini, ki je skrbela za dobavo vode z gasilskimi cisternami.

Z gasilskimi avtocisternami smo dovažali vodo za gašenje v 110 m3 bazen za vodo, ki je v podjetju. Vodo smo nato prečrpavali na posamezne sektorje. S tem smo zagotovili nemoteno dobavo vode za gašenje. Nekaj gasilskih avtocistern je vodo dovažalo direktno na sektorje. Odvzem vode se je izvajal iz hidratnega omrežja v sosednjih ulicah. Porabilo se je okoli 3000 m3 vode za gašenje.

Na intervenciji je skupno v 32 urah sodelovalo 454 gasilcev iz Gasilske brigade Maribor in 28 prostovoljnih gasilskih društev. V prvi aktivaciji je bilo na kraju v roku ene ure 275 gasilcev, ki so posredovali do 21.00 ure, nato smo izvedli rotacijo gasilcev in zmanjšali število društev. Naslednji so posredovali do 7.00 ure zjutraj, nakar se je ponovno izvedla rotacija gasilcev in nekaterih društev, ki so ostali do konca intervencije. Požar smo pogasili 3.3.2020 ob 3.00 uri, sledilo je prekopavanje in gašenje žarišč v odpadnem materialu. Intervencijo smo zaključili 3.3.2020 ob 21.00 uri, ko je bil požar v celoti pogašen, kovinska strešna konstrukcija je bila v celoti odstranjena in pogašena so bila vsa žarišča ki so se ustvarila v odpadnem materialu v skladiščni hali in v deponiji na prostem. Od 21.00 ure naprej se je izvajala požarna straža s strani drugega sektorja JGS Maribor. Požarna straža se izvaja v podjetju s strani JGS Maribor do predvidoma 22.03.2020.

V prvi fazi intervencije smo aktivirali tudi druge pristojne službe. Na kraju je bila stalno prisotna ekipa NMP Maribor za pomoč v primeru poškodbe gasilcev. Policija je usmerjala prispele gasilske enote, izvajala oglede in izvedla zaporo celotne Lahove ulice. Aktivirali smo tudi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano – NIJZ, ter njihovo enoto MEL – Mobilni ekološki laboratorij, ki se je ukvarjal z jemanjem vzorcev zraka in odpadnih voda. Vzorčenje se je izvajalo na kraju intervencije in v širši okolici. Aktivirana je bila tudi Služba za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje MOM, ki je priskrbela malico za sodelujoče. Sodelovala je tudi Plinarna Maribor in Elektro Maribor za odklop posameznih plina in elektrike. Na poveljniškem mestu je bil prisoten tudi predstavnik Mariborskega vodovoda, ki je preko njihovega centra vodenja skrbel za zadostne količine vode na hidrantnem omrežju, kjer se je izvajal odvzem vode z gasilskimi cisternami. Mariborski vodovod je poskrbel tudi za pitno vodo v plastenkah za vse sodelujoče gasilce.

Pomoč pri gašenju so nam nudili tudi zaposleni podjetja Surovina s stroji za razkopavanje, tovornimi vozili za odvoz odpadkov in zunanji izvajalec z dvema strojema za izvajanje rušitev.

Intervencijo ocenjujemo kot uspešno, saj je bil požar večjih razsežnosti omejen v dveh urah od nastanka dogodka, pogašen v trinajstih urah, dokončno pa pogašen v dvaintridesetih urah. Kljub težkemu ter nevarnemu gašenju in velikemu številu sodelujočih gasilcev do poškodb ni prišlo.

V primerjavi z požarom iz leta 2013, je gorela večja količina odpadnega materiala v hali, ker je bila nova hala večja oziroma je sprejela večjo količino odpadnega materiala. Uspelo nam je v začetni fazi pogasiti zunanjo deponijo odpadkov, leta 2013 pa je ta deponija v celoti zagorela. Že od začetka je bilo na letošnji intervenciji aktiviranih več gasilcev oziroma več prostovoljnih gasilskih društev. Intervencija leta 2013 je trajala 66 ur v zelo vročem letnem času (julij), leta 2020 pa je trajala 32 ur.

Na intervenciji se je ponovno pokazala zelo dobro sodelovanje na regijskem nivoju. Intervencija je bila zelo naporna in dolgotrajna. Zahvala za uspešno rešeno intervencijo gre vsem sodelujočim in celotnemu sistemu organiziranosti ter izobraževanja.

Zapisal: Poveljnik Gasilske brigade Maribor, Primož Osojnik

Skip to content